Om sexuella övergrepp

Ett sexuellt övergrepp är bland det värsta ett barn kan utsättas för. Utan möjlighet till stöd och skydd från vuxenvärlden tvingas barnet ofta hantera smärta, rädsla, maktlöshet och övergivenhet helt ensam. Den ensamhet barnet lämnas med är mycket svår, så svår att en kan tvingats fly in i sig själv och stänga av det ohanterbara. Att sedan bära ensamheten och hemligheterna som övergreppen innebär är tungt och svårt för ett barn att leva med. Övergreppens konsekvenser är ofta att leva med starka känslor och minnen av det som hänt.

Trauma påverkar hjärnan
Obearbetade trauman under uppväxten kan innebära en överkänslighet för stress och oförmåga till återhämtning och vila. Långvarig och upprepad utsatthet under uppväxten påverkar kroppens stresshormoner, det blir svårt med humörreglering och koncentrationsförmågan påverkas. Förmågan att lagra minnen och tolkningen av omgivningen är några utvecklingspsykologiska konsekvenser som påverkar vardagen långt efter att övergreppen slutat.

IMG_31339